select id,ten as ten,tenkhongdau,thumb,photo,masp,gia,giacu,xuatxu,khoiluong,noibat,spmoi from #_product where hienthi=1 and FIND_IN_SET(31,tags) order by stt,id desc limit 0,12 THỰC PHẨM NGOẠI NHẬP

THỰC PHẨM NGOẠI NHẬP

THỰC PHẨM NGOẠI NHẬP

THỰC PHẨM NGOẠI NHẬP

Tags:Gia vị
Bán chạy Hot

Bán chạy Hot
- 1 %

MẮM RUỐC THÁI LAN

80.000 đ - Giá 79.000 đ

Facebook chat
Zalo